"YOU NEED TO KNOW WHERE TO LOOK"

Deuteronomy 4:10-12; John 6:46; 1 Timothy 1-17; 1 John 4:12